Talahuluganan ng mga Terminolohiya sa Stock Market (Stock Market Terms)

(c) Pixabay | Free Commercial Photo

Alamin at simulang pag-aralan ang mga terminolohiya (stock market terms) na makatutulong sa iyong pamumuhunan sa stock market. Minabuting isalin ang mga ito sa Filipino (o Tagalog) upang mas madaling maunawaan.

 Stock Market Terms (in Tagalog)

Ask: presyo kung magkano ninanais ibenta ng mamumuhunan ang isang sapi

ADVERTISEMENT

Average Price/Cost: kabuuang presyo ng biniling sapi kasama ang bayad-komisyon

Average Down: pagbili ng mga sapi sa mas mababang halaga upang mabawasan pa nang lubos ang average cost 

Bearish: paglalarawan sa isang merkado o sapi kung ito ay papababa (downtrend)

ADVERTISEMENT

Bid: presyo kung magkano ninanais bilhin ng mamumuhunan ang isang sapi

Blue Chips: mga sapi ng mga bigating kompanya sa bansa (hal., ALI, SM, MER, atbp)

Board Lot: itinalagang minimum at maramihang bilang ng sapi na maaring bilhin o ibenta; nakadepende ito sa saklaw ng presyo

Book Value Per Share: halaga ng sapi base sa nakatalang equity ng kompanya na maibabahagi sa kabuuang bilang ng mga sapi

Breakdown: pagbaba ng presyo ng isang sapi mula sa kanyang support level

Breakout: pagtaas ng presyo ng isang sapi mula sa kanyang resistance level

Broker: institusyon o taong namamahala sa pagbili at pagbenta ng mga sapi sa merkado at kumikita sa komisyon bawat transaksyon

ADVERTISEMENT

Bullish: paglalarawan sa isang merkado o sapi kung ito ay papataas (uptrend)

Buying Power: halagang maaring magamit ng mamumuhunan mula sa kanyang account upang makabili ng mga sapi

Buy Order: uri ng transakyon kung saan gustong bilhin ng mamimili ang isang sapi sa halagang ninanais

Cash Dividend: idineklarang dibidendo na katumbas ay halaga ng pera

Common Stock: karaniwang uri ng sapi (o stock) na hindi prayoridad sa pagbibigay ng dibidendo; ang kita ay kalimitang galing sa pagtaas ng halaga nito sa merkado (price appreciation)

Close: pangkatapusang presyo ng sapi sa isang araw ng kalakalan  

Cut Loss: pagbebenta ng mga sapi sa mababang halaga upang mabawasan ang inaasahang mas malaking pagkalugi

Debt to Equity Ratio/Leverage Ratio: proposyon o ratio ng kabuuang kita ng kompanya sa kabuuang halaga ng equities (mga saping preferred at common)

Debt Ratio: proporsyon ng kabuuang utang salungat sa propyedad ng kompanya

Dividend: halaga ng pera (cash dividends), karapatan upang makabili ng sapi sa mas murang halaga (rights) o karagdagang sapi (stock dividends) mula sa kabuuang kita ng kompanya na ipinapamahagi sa mga mamumuhunan ng sapi (shareholders)

Dividend Payout Ratio: panumbasan ng mga naibigay na dibidendo sa kabuuang kita ng kompanya

Dividend Yield: porsyento ng mga ideneklarang dibedendo kaugnay ng kasalukuyang presyo ng sapi

Earnings Per Share (EPS): kabuuang kita ng kompanya na babahaginin sa kabuuang bilang ng mga sapi

Fundamental Analysis: pagsusuri ng mga salik pang-ekonomiya at pampinansyal na maaring makaapekto sa tunay na halaga ng mga sapi at kabuuang galaw ng merkado

Good to Cancel (GTC): pagtatalaga ng transakyon na magtatapos lamang sakaling ikansela

Good to Day (GTD): pagtatalaga kung saan matatapos ang isang transakyon sa loob ng naturang araw sakaling hindi magtugma

Good to Month (GTM): pagtatalaga ng transakyon sa loob ng isang buwan

Good to Week (GTW): pagtatalaga kung saan maaring nakabitin ang transaksyon sa loob ng isang lingo

Growth Investing: istratehiya kung saan mas pinipili ng mamumuhunan ang mga kompanyang malalaki ang potensyal ng paglago

Initial Public Offering (IPO): unang yugto o pagkakataon ng kompanya na magbenta sa publiko ng mga sapi nito

Intrinsic Value: aktuwal o tunay na halaga ng isang kompanya base sa lahat ng aspetong pangnegosyo at pampinansyal

Invest: pamumuhunan o pagpapalago ng pera

Investment Strategy: itinakdang istratehiya ng isang mamumuhunan hinggil sa pamamahala ng kanyang portfolio

Investors: mga mamumuhunan o taong ginagamit ang pera upang lumago paglipas ng panahon

Leverage: panghihiram ng kapital upang maipondo sa mga pamumuhunan ng kompanya

Long Term: termino ng pamumuhunang hihigit sa anim na buwan

Losses: halaga ng pagkalugi ng isang mamumuhunan sa pagbenta ng mga sapi sa mas mababang halaga

Market Value: halaga sa kasalukuyan kung magkano maibebenta ang isang sapi sa merkado

Medium Term: termino ng pamumuhunan mula anim na linggo hanggang siyam na buwan

Most Active: pinaka-aktibong mga sapi base sa bolyum ng mga transakyon sa isang partikular na araw ng kalakalan

Normal Orders: mga transakyon ng pagbili o pagbenta ng mga sapi base sa normal o itinalagang board lot

Oddlot Orders: mga transakyon ng pagbili o pagbenta ng mga saping mas mababa kaya sa itinalagang board lot

Overvalued: paglalarawan kung ang pangkasalukuyang presyo ay mas mataas kaya sa aktuwal na halaga ng sapi

Par Value Per Share: presyo ng sapi sa panahon ng Initial Public Offering (IPO)

Peso Cost Averaging (PCA): istratehiya kung saan tuluy-tuloy ng pamimili ng mga sapi ang isang mamumuhunan sa regular na iskedyul

Portfolio: listahan o grupo ng mga financial asset gaya ng mga sapi

Preferred Stock: uri ng sapi kung saan prayoridad ang mga mamumuhunan nito sa pagtanggap ng mga dibidendo

Price to Book Value Ratio: proporsyon o ratio na ginagamit upang maihambing ang kabuuang halaga ng kompanya sa book value nito

Price to Earnings Ratio (P/E Ratio): pagtataya ng kasalukuyang presyo salungat sa kita ng kompanya katumbas ng presyo ng bawat sapi

Profit/Gain: halagang kinikita ng isang mamumuhunan sa pagbenta ng mga sapi sa mas mataas na halaga

PSEi (o PSE Index): indeks ng pambansang pamilihan ng mga sapi sa Pilipinas na binubuo ng tatlumpung kompanya na pinili base sa pinakamalalaking kapital sa merkado

Resistance: lebel ng presyo kung saan nahihirapang tumaas ang isang sapi base sa rekord ng mga nakaraang kalakalan

Returns/Rewards: kita ng mga mamumuhunan sa kanilang pamuhunan sa pamamagitan ng dibidendo o pagtaas ng presyo (price appreciation)

Reversal: pagbabago sa lebel ng presyo ng isang sapi mula sa resistance o support papauntang support o resistance makalipas ang breakout o breakdown

Reverse Stock Split: kabalikataran ng stock split; pagsasama-sama ng bilang ng mga sapi sa isang partikular na proporsyon upang mabawasan ang aktuwal na bilang ng mga sapi

Risk: potensyal na paglago ng pera at maaring katumbas na pagkawala ng kapital

Shares: bilang ng mga saping hawak ng mamumuhunan

Sell Order: uri ng transakyon kung saan gustong ibenta ng mamimili ang isang sapi sa halagang ninanais

Short Term: termino ng pamumuhunan na hindi lalagpas sa anim na linggo

Stock: sapi na katumbas ng karapatan at yunit ng pag-mamay-ari sa isang kompanya

Stock Dividends: mga dibedendong idineklara sa uring karagdagang bilang ng mga sapi

Stock Market: isang uri ng pamilihan kung saan bumibili at nagbebenta ng mga sapi ang mga mamumuhunan

Stock Market Index: isang sukatan ng kabuuang halaga ng merkado ng mga sapi o ng isang partikular na industriya

Stock Order: transaksyon ng mga sapi, maaring pagbili o pagbenta

Stock Split: pagkakahati ng mga sapi sa napagdesisyunang proporsyon upang maitaas ang liquidity

Support: lebel ng presyo kung saan nahihirapang bumaba pa ang isang sapi base sa rekord ng mga nakaraang kalakalan

Top Gainers: tala ng mga saping pinakamalaki ang itinaas ng presyo sa loob ng isang partikular na araw

Trade: matagumpay na transaksyon kung saan nagtatagpo ang bid at ask na mga presyo

Traders: mga taong aktibo sa pagbili at pagbenta ng mga sapi upang kumita sa pagtaas ng presyo sa mas maiksing panahon

Undervalued: paglalarawan sa isang sapi kung mas mababa ang kasalukuyang presyo kaya sa tunay o aktuwal na halaga ng sapi

Unrealized Profit/Loss: pansamantalang kita o lugi na maaring maging ganap sakaling ibenta ang mga hawak na sapi

Value Investing: istratehiya kung saan mas pinipili ng isang mamumuhunan ang mga saping undervalued

Volume: kabuuang bilang ng shares o mga sapi na nabili at naibenta sa isang partikular na araw ng kalakalan

Worst Losers: tala ng mga saping pinakamalaki ang ibinaba ng presyo sa isang partikular na araw

Year to Date (YTD): yugto ng kalakalan mula sa unang araw ng taon o Enero hanggang sa kasalukuyan